KANCELARIA

Jesteśmy kompaktową kancelarią ukierunkowaną na świadczenie usług prawnych zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i wysoce rozwiniętych podmiotów. Asystujemy, doradzamy i działamy w imieniu osób fizycznych dochodzących swoich praw, kreatywnych jednostek pragnących podzielić się ze światem swoją wizją oraz firm szukających nowych rozwiązań i dróg rozwoju. Dzięki wsparciu jakie oferujemy nasi Klienci mogą się skupić na tym, na czym znają się najlepiej. Wierzymy, że prawo ma stanowić narzędzie wzmacniające pozycję naszych Klientów, a nie problem spędzający im sen z powiek.

ZASADY WSPÓŁPRACY


 

wynagrodzenie2

Za podstawę naszych rozliczeń przyjmujemy transparentność i jasne kryteria wyceny. Nie chcemy, aby kwestie te stawały na drodze dwustronnych relacji budowanych z Klientem. Nie ma dwóch takich samych spraw i dwóch identycznych Klientów. Z uwagi na potrzebę indywidualizacji każdej sprawy oferujemy elastyczne metody rozliczeń odpowiadające potrzebom danego Klienta.  Obejmują one zarówno ryczałtowe stawki za prowadzenie danej sprawy czy przygotowanie dokumentacji, jak również godzinowy system rozliczeń adekwatny do czasu poświęconego danej kwestii, system mieszany (ryczałtowo – godzinowy) oraz success fee. Nasze wynagrodzenie zawsze jest ustalane w sposób przejrzysty z góry.

 

eas

ELEKTRONICZNE AKTA SPRAWY

Wszystkie sprawy naszych Klientów są katalogowane w aktach. Dołączamy do nich każdy dokument, który sporządzamy, jak również pisma formułowane przez drugą stronę oraz sąd. W każdej chwili nasi Klienci mają możliwość monitorowania przebiegu spraw i ich wykonania.

OFERTA

Celem przyświecającym założeniu naszej kancelarii było oferowanie profesjonalnej asysty prawnej umożliwiającej naszym Klientom ciągły rozwój i pewność w każdej sytuacji. Obserwując nieustanne zmiany na szeroko rozumianej płaszczyźnie prawa i ich odzwierciedlenie w otaczającej nas rzeczywistości zrozumieliśmy, że zwykła kancelaria to za mało. Aby móc w pełni odpowiedzieć na oczekiwania i wymagania stawiane przez naszych Klientów potrzeba czegoś więcej.

PROCES

Do grona naszych Klientów zaliczają się zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, które stanęły przed wyzwaniem uczestniczenia procesie. Niezależnie od tego czy jest to argumentowanie swojego stanowiska przed sądem cywilnym, konieczność obrony przed sądem karnym czy procedura z udziałem organów administracji publicznej, nasza kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie i prawną asystę przez cały czas jego trwania.
Nasz zespół posiada doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu procesów przed sądami cywilnymi szczególnie na płaszczyźnie dochodzenia należności, realizacji kontraktów, obrony przed bezzasadnymi roszczeniami czy uzyskania należytego odszkodowania. Uczestniczymy w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego pomagając naszym Klientom zmagać się z trudami rozwodu, dochodzenia roszczeń alimentacyjnych oraz egzekucji kontaktów z małoletnimi dziećmi.
Podejmujemy się obrony Klientów w toku postępowań karnych nie wyłączając płaszczyzny gospodarczej oraz skarbowej z tymi postępowaniami związanej. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach karnych zarówno przed sądami powszechnymi jak i wojskowymi. Nie jest nam również obce występowanie po drugiej stronie barykady w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
Prowadzenie spraw administracyjnych stanowi jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii. Zapewniamy reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również na etapie postępowania sądowoadministracyjnego – przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO KARNE

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa karnego zajmujemy się obroną naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, tak aby osobie podejrzanej albo oskarżonej o popełnienie przestępstwa lub obwinionej o popełnienie wykroczenia zapewnić poczucie bezpieczeństwa i należytą ochronę jej interesów. Każde podejmowane przez nas działanie nakierowane jest na nadrzędny cel jakim jest dowiedzenie niewinności osoby, którą bronimy. Tam gdzie nie jest to możliwe, działamy w sposób zapewniający najdalej posuniętą minimalizację konsekwencji prawnych zachowania oskarżonego lub obwinionego.
Działamy również jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych wspierając osoby poszkodowane w dochodzeniu roszczeń w ramach postępowania karnego. W określonych rodzajach spraw droga postępowania karnego stanowi bowiem najbardziej adekwatne narzędzie do zabezpieczenia i realizacji interesów prawnych naszych Klientów.
Bronimy oraz zastępujemy osoby poszkodowane nie tylko przed organami Policji, prokuratury i sądami powszechnymi, ale również przed organami Żandarmerii Wojskowej oraz sądami wojskowymi.
Doradzając naszym Klientom w innych rodzajach spraw zwracamy uwagę na potencjalne prawnokarne aspekty podejmowanych przez nich działań.

PRZEDSIĘBIORCY

Decydowanie się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i stawianie pierwszych kroków w świecie biznesu może być zadaniem trudnym i przytłaczającym. Coś o tym wiemy, byliśmy tam. Dlatego doceniamy odwagę i ambicję osób kreatywnych, które podejmują inicjatywę i przedstawiają światu swoje produkty i usługi, niezależnie od tego czy jest to rodzimy producent oprogramowania komputerowego czy obcokrajowiec planujący rozszerzyć swoją działalność na terytorium RP.
W zakresie świadczonych usług oferujemy kompleksowe doradztwo w obszarze zarówno nabywania przedsiębiorstw (w tym spółek handlowych) oraz bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Usługi te – w zależności od konkretnych potrzeb naszych Klientów – mają umożliwić w sposób dynamiczny i profesjonalny rozpoczęcie działalności gospodarczej, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej jak również zmniejszyć związane z nią ryzyko i zapewniać jej dynamiczny i najefektywniejszy rozwój.
Doradzamy i przygotowujemy dokumentację, tak aby podmioty gospodarcze funkcjonowały stabilnie, bezpiecznie i przewidywalnie dla zarządów i właścicieli. Zajmujemy się organizacją posiedzeń organów spółek, między innymi walnych zgromadzeń. W szybki i efektywny sposób załatwiamy sprawy dotyczące wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy i zastępujemy również w procesach likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym w postępowaniu upadłościowym.
Doradzamy w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności oraz świadczymy pełną gamę usług związanych z utworzeniem wybranego podmiotu prawa.

NIERUCHOMOŚCI

Sprawy mające za przedmiot nieruchomości, ich nabywanie, użytkowanie i obrót potrafią mieć wielopłaszczyznowy charakter obejmujący różne dziedziny prawa. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego bez znajomości wymaganych procedur i niezbędnych dokumentów może stać się nieznośnie długa; nikt nie lubi być zaskakiwany, gdy grunt, który użytkuje od wielu lat okazuje się nie być jego własnością; urządzenia przesyłowe znajdujące się na obszarze naszych nieruchomości nie muszą stanowić tylko przykrego obowiązku, ale rodzą również konkretne uprawnienia.
Z uwagi na częste trudności w uregulowaniu stanu prawnego gruntów oraz kompleksowość tej tematyki zespół naszej Kancelarii oferuje wszechstronną pomoc na wszystkich jej stadiach.
Doradzamy i uczestniczymy w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych. Reprezentujemy naszych Klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmujących spory dotyczące własności nieruchomości, odszkodowania, wywłaszczenia czy zasiedzenia. Uczestniczymy w procesie budowlanym w ramach którego zajmujemy się kwestiami związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Posiadając specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki planistycznej, administracyjnej i cywilistycznej prowadzimy sprawy poświęcone urządzeniom przesyłowym i ustanawianym w związku z nimi służebnościom.

PRAWO RODZINNE

Wiemy, że sprawy rodzinne to przede wszystkim ludzie, a rozwód jest czymś więcej niż tylko trudną decyzją. To doświadczenie przekonało nas, że nasi Klienci potrzebują nie tylko wyjaśnienia, jakie konsekwencje niosą podjęte przez nich decyzje ale chcą mieć pewność, że są one właściwe. Rozumiemy jak ważne jest indywidualne podejście do sprawy tak aby koszty emocjonalne i finansowe poniesione przez naszych Klientów były jak najmniejsze. Dlatego współpracę zaczynamy od wstępnej konsultacji tak, aby wysłuchać i możliwie najlepiej zrozumieć Państwa potrzeby, a w efekcie opracować wspólną strategię dostosowaną do ustalonych celów. W naszej opinii adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, lecz mieć odpowiednie przygotowanie psychologiczne tak, aby wspierać i rozumieć, ale kiedy trzeba być ostatnią instancją zdrowego rozsądku. Dlatego w zależności od Państwa potrzeb z jednej strony dążymy do osiągnięcia porozumienia na etapie przedsądowym, a z drugiej strony nie boimy się iść do Sądu, by walczyć o zabezpieczenie interesów naszego Klienta.

Kancelaria prowadzi także bloga poświęconego prawu rodzinnemu. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do pytań i komentowania: http://egzekucjakontaktow.pl

PRAWO SPADKOWE

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie kancelarii w zorganizowaniu wszelkich formalności związanych z szeroko rozumianym prawem spadkowym. Doradzamy nie tylko Klientom, którzy nabyły prawa do spadku, lecz także tym, którzy chcieliby za życia uporządkować swoje sprawy majątkowe na wypadek śmierci i zapewnić swoim bliskim zabezpieczenie materialne oraz ochronę przed ewentualnymi roszczeniami o zachowek. Dlatego doradzamy, jak sporządzić testament, nabyć prawa do spadku, a także podzielić majątek spadkowy, a jednocześnie uchronić spadkobierców przed nabyciem spadku zadłużonego. Kancelaria oferuje pomoc również w zakresie spraw o zapłatę zachowku, w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia czy też realizacji zapisów i poleceń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy także pomoc prawną osobom mającym miejsce zamieszkania poza granicami kraju, które nabyły spadek w Polsce i potrzebują kompleksowej obsługi prawnej przy załatwieniu wszelkich spraw spadkowych bez konieczności odbycia podróży do kraju.

WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności stanowią istotny obszar praktyki prowadzonej przez naszą kancelarię. Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nierzetelnych kontrahentów, którzy pozostają w zwłoce z zapłatą należności. Również klienci indywidualni nierzadko spotykają się z nieuczciwymi dłużnikami, którzy uchylają się od spłaty długu. Dlatego też w ramach obsługi wierzytelności naszych Klientów skutecznie pomagamy w dochodzeniu ich roszczeń. Zapewniamy kompleksową obsługę począwszy od etapu polubownej windykacji należności, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, aż po etap postępowania egzekucyjnego. W porozumieniu z Klientem ustalamy indywidualną taktykę postępowania w danej sprawie, która zapewni najszybsze i najefektywniejsze zaspokojenie wierzytelności. Umiejętnie reagujemy na działania dłużników, które mają na celu uniemożliwienie odzyskania należności przez naszych Klientów.
Ten obszar praktyki nie ogranicza się jednak do windykacji należności. Obejmuje bowiem również ochronę naszych Klientów, kiedy kierowane wobec nich roszczenia nie są zasadne. Ponadto udzielamy pomocy naszym Klientom w restrukturyzacji ich zadłużenia czy renegocjowaniu warunków spłaty zobowiązań.

Zespół Kancelarii

Liczy się dla nas osobista relacja z Klientem. W ramach nawiązywanej współpracy zależy nam, aby Klient poznał wszystkich wspólników i mógł w razie potrzeby mieć z nimi kontakt. W ten sposób budujemy tak ważną dla stosunku pełnomocnictwa relację zaufania i pewności, iż powierzane interesy są w dobrych rękach.

Joanna Szewczyk-Stępień

Joanna Szewczyk-Stępień

Adwokat

  Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz prawie rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i alimentacyjnych. Angażuje się w skomplikowaną tematykę poświęconą relacjom rodzic – dziecko, czego wyrazem jest prowadzony przez nią blog. Na jego łamach analizuje i proponuje rozwiązania służące skutecznemu realizowaniu uprawnień rodzicielskich.
  Świadczy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Z sukcesami reprezentuje Klientów kancelarii w procesach sądowych, sprawach dotyczących wierzytelności oraz prawa spadkowego.
  Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w uznanych krakowskich kancelariach, specjalizujących się w prawie międzynarodowym i prawie cywilnym.

  Maciej Szkutnik

  Maciej Szkutnik

  Adwokat

   Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje problematyka nieruchomości. Z sukcesami reprezentuje osoby fizyczne i prawne w procesach sądowych i postępowaniach przed organami administracji publicznej. Ponadto prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym również podmiotów prowadzących transgraniczną działalność gospodarczą.
   Odbywał praktyki w Brytyjsko – Polskiej Izbie Handlowej oraz w Honorowym Konsulacie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Był wolontariuszem Fundacji Akademia Iuris udzielającym bezpłatnej pomocy prawnej. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej Studenckiego Stowarzyszenia Uniwersytecka Poradnia Prawna.

   Karol Szczurek

   Karol Szczurek

   Adwokat

    Specjalizuje się w prawie karnym oraz problematyce nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów kancelarii w procesach sądowych. Poświęca się również sprawom dotyczącym wierzytelności. Praktykował w jednej z uznanych krakowskich Kancelarii, specjalizującej się w prawie karnym i cywilnym.
    Szczególne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje postępowanie administracyjne, któremu poświęca się reprezentując Klientów kancelarii zarówno przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Doktorant Zakładu Postepowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadził również zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków prawo i administracja.

    Aktualności

    obsługa prawna firm kraków

    Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

    Zagraniczni przedsiębiorcy pragnący wkroczyć ze swoją działalnością gospodarczą na terytorium RP mogą to zrobić w formie oddziału z siedzibą w…

    adwokat kraków polubowny spór

    Elektroniczny sąd polubowny

    Trwają zaawansowane prace nad stworzeniem pierwszego w Polsce elektronicznego sądu polubownego rozstrzygającego spory gospodarcze między przedsiębiorcami – Ultima Ratio. Projekt…

    Kontakt

    Informacje kontaktowe

    Karol Szczurek
    Joanna Szewczyk-Stępień
    Maciej Szkutnik
    +48 606 429 070
    +48 792 276 360
    +48 792 103 132
    kancelaria@adwokat-krakow.com
    Kancelaria Adwokacka
    ul. Dajwór 14/19
    31-052 Kraków