przedawnienie

Nowe terminy przedawnienia roszczeń cywilnych

Przedawnienie roszczeń to zagadnienie niebywale istotne zarówno z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela jak i dłużnika.  Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić od jego zaspokojenia. W praktyce oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może po prostu odmówić zapłaty swojego zobowiązania na rzecz wierzyciela, […]

img_odst

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Istotnym uprawnieniem przyznanym nabywcy przez ustawę, umożliwiającym mu kształtowanie stosunku prawnego nawiązanego w drodze umowy deweloperskiej pomiędzy nim a deweloperem, jest wspomniane już odstąpienie od umowy. W następstwie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, umowa taka uważana jest za niezawartą natomiast strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co dotychczas świadczyły. Korzystając z możliwości odstąpienia […]

img_dk

Bezpłatne konsultacje prawne

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet drogim Paniom życzymy wszystkiego co najpiękniejsze i wymarzone. Doceniamy Wasz nieoceniony wkład w rozwój zawodowy, dbałość o domowe ognisko i dobro najbliższych, determinację i wytrwałość w dążeniu do obranych celów oraz przyjacielską pomoc. Z tego powodu chcemy zaoferować Wam to, na czym znamy się najlepiej. W dniach 8-9 marca […]

img_cowumowie

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Jedną z zasadniczych zmian jakie zostały wprowadzone w drodze ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego był obowiązek zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Kreując ten obowiązek ustawa określiła zarówno jakie elementy powinny znaleźć się w treści tej umowy, jak również jej formę, co ma służyć ochronie […]

img_deweloper

Obowiązki informacyjne dewelopera

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232, poz. 1377), zwana powszechnie ustawą deweloperską (dalej jako: „ustawa”). Celem przyświecającym jej uchwaleniu było ustanowienie w polskim porządku prawnym mechanizmów służącym ochronie osoby nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który występuje w […]

img_nabywanie

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Tematyka obrotu polskimi nieruchomościami na rzecz podmiotów zagranicznych została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie, iż zakresem regulacji ustawy objęte są wszelkie sposoby nabycia własności nieruchomości, pod […]

img_arozwod

Kiedy sąd może oddalić powództwo o rozwód?

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków ma prawo do rozwodu, jeśli  w związku małżeńskim nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zerwanie wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych łączących partnerów. Pomimo spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, sąd może jednak oddalić pozew o rozwód i odmówić rozwiązania małżeństwa. Należy rozróżnić dwie […]

img_a3.2

Wpływ wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na bieg terminu przedawnienia

Przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące w tytule VI kwestie przedawnienia roszczeń przewidują, że bieg przedawnienia może w określonych sytuacjach ulec przerwaniu. W myśl art. 123 § 1 pkt 1) k.c. bieg przedawnienia ulega przerwaniu w wyniku każdej czynności dokonanej przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem […]

img_a4

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

W ostatnim czasie wiele mówiło się o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a konkretnie tych jej przepisów, które regulują możliwość wycinki drzew. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano daleko idącej liberalizacji istniejącej dotychczas regulacji, w szczególności w zakresie możliwości usuwania drzew bez uprzedniego uzyskania zezwolenia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Po przeszło pół roku obowiązywania […]

antique-1870000_1280

Właściwość sądu w sprawach roszczeń o zwrot spełnionego świadczenia po odstąpieniu od umowy

W ramach dzisiejszych rozważań pozostaniemy w temacie poprzedniego wpisu, poświęconego konsekwencjom odstąpienia od zawartej umowy. Tym razem pragniemy przybliżyć sposób, w jaki odstąpienie od umowy oddziałuje na właściwość przemienną sądu. W myśl generalnej reguły normującej kwestie właściwości miejscowej, określonej w art. 27 § 1 k.p.c., powództwo jest wytaczane przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu […]