img_a3.2

Wpływ wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na bieg terminu przedawnienia

Przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące w tytule VI kwestie przedawnienia roszczeń przewidują, że bieg przedawnienia może w określonych sytuacjach ulec przerwaniu. W myśl art. 123 § 1 pkt 1) k.c. bieg przedawnienia ulega przerwaniu w wyniku każdej czynności dokonanej przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem […]

img_a4

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

W ostatnim czasie wiele mówiło się o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a konkretnie tych jej przepisów, które regulują możliwość wycinki drzew. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano daleko idącej liberalizacji istniejącej dotychczas regulacji, w szczególności w zakresie możliwości usuwania drzew bez uprzedniego uzyskania zezwolenia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Po przeszło pół roku obowiązywania […]

antique-1870000_1280

Właściwość sądu w sprawach roszczeń o zwrot spełnionego świadczenia po odstąpieniu od umowy

W ramach dzisiejszych rozważań pozostaniemy w temacie poprzedniego wpisu, poświęconego konsekwencjom odstąpienia od zawartej umowy. Tym razem pragniemy przybliżyć sposób, w jaki odstąpienie od umowy oddziałuje na właściwość przemienną sądu. W myśl generalnej reguły normującej kwestie właściwości miejscowej, określonej w art. 27 § 1 k.p.c., powództwo jest wytaczane przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu […]

pocket-watch-1637393_640

Termin przedawnienia roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy

Przewidziana w Kodeksie Cywilnym instytucja odstąpienia od umowy stanowi mechanizm umożliwiający stronom zakończenie stosunku umownego ukształtowanego w drodze zawartej umowy i uwolnienie się na mocy jednostronnego oświadczenia od obowiązku realizacji umowy. Spośród występujących w obrocie cywilnoprawnym instrumentów służących zniesieniu skutków prawnych zawartej umowy, odstąpienie od umowy porównywalne jest z instytucją wypowiedzenia umowy. Wprawdzie zarówno wypowiedzenie […]