antique-1870000_1280

Właściwość sądu w sprawach roszczeń o zwrot spełnionego świadczenia po odstąpieniu od umowy

W ramach dzisiejszych rozważań pozostaniemy w temacie poprzedniego wpisu, poświęconego konsekwencjom odstąpienia od zawartej umowy. Tym razem pragniemy przybliżyć sposób, w jaki odstąpienie od umowy oddziałuje na właściwość przemienną sądu. W myśl generalnej reguły normującej kwestie właściwości miejscowej, określonej w art. 27 § 1 k.p.c., powództwo jest wytaczane przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu […]

pocket-watch-1637393_640

Termin przedawnienia roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy

Przewidziana w Kodeksie Cywilnym instytucja odstąpienia od umowy stanowi mechanizm umożliwiający stronom zakończenie stosunku umownego ukształtowanego w drodze zawartej umowy i uwolnienie się na mocy jednostronnego oświadczenia od obowiązku realizacji umowy. Spośród występujących w obrocie cywilnoprawnym instrumentów służących zniesieniu skutków prawnych zawartej umowy, odstąpienie od umowy porównywalne jest z instytucją wypowiedzenia umowy. Wprawdzie zarówno wypowiedzenie […]