Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Zagraniczni przedsiębiorcy pragnący wkroczyć ze swoją działalnością gospodarczą na terytorium RP mogą to zrobić w formie oddziału z siedzibą w Polsce. Rozwiązanie takie przewidywała już ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast aktualne reguły dotyczące tworzenia i funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce ujęte zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Akt ten stanowi przy tym wdrożenie dyrektywy nr 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

Przedsiębiorcom zagranicznym z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przyznano największy zakres swobody – mogą oni bowiem prowadzić działalność gospodarczą wedle tych samych zasad, co podmioty krajowe. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Charakterystycznym elementem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest to, że realizowana przez oddział działalność nie może wykraczać poza zakres przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Niezbędne dla funkcjonowania oddziału jest dokonanie jego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w tworzonym w Polsce oddziale. Kolejnymi wymogami stawianymi przez ustawę jest to, że do oznaczenia oddziału należy używać  oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”. Ponadto niezbędne jest prowadzenie dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Z powyższego zestawienia wynika, że odział przedsiębiorcy zagranicznego stanowi samodzielną oraz organizacyjnie wyodrębnioną część działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę zagranicznego na terenie Polski. Niemniej nie przesądza to o przyznaniu oddziałowi atrybutu zdolności prawnej bądź zdolności sądowej. To przedsiębiorca zagraniczny pozostaje podmiotem wszelkich praw i obowiązków i to jedynie jemu przysługują wyżej wymienione zdolności. Praktyczna konsekwencja takiego rozwiązania przejawia się w tym, że w sytuacji kiedy w związku z działalnością prowadzoną przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski dochodzi do powstania zadłużenia, to polski przedsiębiorca (będący wierzycielem) jest pozbawiony możliwości pozwania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego przed sąd w Polsce. Występowanie w tej sytuacji przed polskim sądem z powództwem lub zawezwaniem do próby ugodowej wobec oddziału przedsiębiorcy zagranicznego skazane są na niepowodzenie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *