Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – treść i wymogi formalne

W tym artykule pragniemy przybliżyć zagadnienie związane z wnioskiem, jaki składany jest do sądu przez konsumenta chcącego poddać się postępowaniu upadłościowemu zmierzającemu do jego oddłużenia. Kwestia ta może z pozoru wydawać się oczywista, szczególnie w sytuacji kiedy wniosek sporządzany jest poprzez wypełnienie udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzoru formularza. Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości stanowi pierwsze pismo w sprawie i inicjuje całą procedurę. W zasadniczej mierze zakreśla on ramy prowadzonego postępowania, wpływa na jego przebieg i podejmowane w nim rozstrzygnięcia.

W konsekwencji podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania upadłościowego powinna poprzedzać sumienna analiza sytuacji danej osoby, w tym przyczyn i dokładnego stanu niewypłacalności w której się ona znalazła, konsekwencji jakie samo postępowanie będzie miało na jej sytuację oraz spodziewanych rezultatów. W kontekście oczekiwanego oddłużenia dokładne przygotowanie wniosku ma niezwykle istotne znaczenie – z jednej strony braki oraz niewłaściwe informacje mogą skutkować dotkliwymi, negatywnymi konsekwencjami – z drugiej strony oprócz spodziewanych elementarnych informacji jakie należy zawrzeć we wniosku (dane personalne, adresowe czy dotyczące stanu zadłużenia) należy podać informacje odnoszące się do szeregu przeszłych rozporządzeń, sposobu postępowania z majątkiem oraz aktualnego stanu aktywów i pasywów. Wymaga to nieraz skrupulatnego przygotowania i właściwego prześledzenia podejmowanych działań tak, aby prowadzone postępowanie upadłościowe mogło odnieść zamierzony rezultat.

Poniżej sygnalizujemy kwestie wymagające szczególnej uwagi, przy uwzględnieniu zmian, jakie w tym przedmiocie przyniosła ze sobą ostatnia nowelizacja.

Zmodyfikowane przepisy prawa upadłościowego wprowadziły obowiązek wskazania w treści składanego wniosku:

– numeru NIP, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

– informacji o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

– informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

– informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Powyższe dane będą wpływały na dalszy bieg postępowania, w szczególności na kwestie ogłoszenia upadłości oraz sporządzenia projektu planu spłaty i jego warunków. Ponadto informacje te mogą się stać podstawą do podjęcia przez syndyka działań mających na celu ubezskutecznienie czynności podjętych przez dłużnika w wyniku których doszło do pokrzywdzenia jego wierzycieli. Jest to wyjątkowo istotne zagadnienie, któremu poświęcony zostanie osobny artykuł.

Osoba sporządzająca wniosek o ogłoszenie upadłości musi pamiętać, że wraz z podpisaniem i złożeniem wniosku składa oświadczenie, że wszystkie informacje jakie w nim zawarła są prawdziwe. Konsekwencją takiego oświadczenia jest to, że gdyby się okazało, iż wprowadzone dane nie są zgodne z prawdą ponosi ona odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kolejna kwestia o zasadniczym wpływie na toczące się postępowanie, związana ze sporządzaniem wniosku, polega na tym, że brak wskazania przez dłużnika całego majątku w treści wniosku może skutkować umorzeniem przez sąd postępowania, zamykając tym samym drogę do oddłużenia. Inną ustawowo przewidzianą przyczyną przemawiającą za umorzeniem przez sąd postępowania jest sytuacja w której ujawnione zostanie, iż dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne.            

Jak widać z powyższego zestawienia prawidłowe i rzetelne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości ma fundamentalne znaczenie. Jego treść rzutuje na przebieg postępowania i podejmowane rozstrzygnięcia, a jednocześnie wybiórczość udzielanych informacji czy też pewna niefrasobliwość w ujmowaniu treści wniosku może skutkować postanowieniem sądu zamykającym procedurę, która w założeniu ma doprowadzić do oddłużenia.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z upadłością lub innego rodzaju sprawą związaną z oddłużaniem, warto zasięgnąć porady dobrego adwokata. Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk-Stępień Szkutnik doradza w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed upadłościowymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z zespołem Kancelarii.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *