Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

W ostatnim czasie wiele mówiło się o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a konkretnie tych jej przepisów, które regulują możliwość wycinki drzew. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano daleko idącej liberalizacji istniejącej dotychczas regulacji, w szczególności w zakresie możliwości usuwania drzew bez uprzedniego uzyskania zezwolenia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Po przeszło pół roku obowiązywania znowelizowanych przepisów nastąpią kolejne zmiany w zakresie wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wejdą w życie w dniu 17 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r., poz. 1074).

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mówiąc wprost w chwili obecnej można usunąć drzewo lub krzew z własnej nieruchomości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności prawnych.

Od dnia 17 czerwca 2017 r., z uwagi na treść przepisów powołanej wyżej ustawy nowelizującej, sytuacja znacząco ulegnie zmianie. Właściciel nieruchomości będzie bowiem zobowiązany dokonać zgłoszenia – odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku gdy usunięcie drzewa lub krzewu będzie dotyczyło nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków do wojewódzkiego konserwatora zabytków – zamiaru usunięcia drzewa. Obowiązek ten zaktualizuje się jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm będzie przekraczał: 1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Przedmiotowe zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wskazanych elementów właściwy organ będzie zobowiązany, w drodze postanowienia, nałożyć obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni, pod rygorem wydania sprzeciwu przez organ.

Właściwy organ administracji publicznej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, będzie zobowiązany do dokonania oględzin na terenie nieruchomości. Będą mieć one na celu ustalenie nazwy gatunku drzewa objętego zgłoszeniem oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 centymetrów. W terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, organ będzie mógł wnieść sprzeciw w przedmiocie usunięcia drzewa. Sprzeciw będzie wydawany w drodze decyzji administracyjnej, co umożliwi wniesienie odwołania stronie niezgadzającej się z treścią decyzji.

Organ będzie zobligowany wnieść sprzeciw jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie oraz – co wskazano już wyżej – w przypadku kiedy zgłoszenie usunięcia nie zwierające wszystkich wymaganych przepisami elementów, nie zostanie uzupełnione po nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. Przesłankami do wydania sprzeciwu (podlegającymi ocenie organu w konkretnym postępowaniu) będą lokalizacja drzewa: 1) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 2) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 3) na terenach objętych formami ochrony przyrody wskazanymi w ustawie o ochronie przyrody, jak na przykład parki narodowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne czy obszary Natura 2000. Ponadto możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ zaistnieje jeżeli drzewo będzie spełniało przesłanki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w przedmiocie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Rozporządzenie to ma zostać wydane przez ministra nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie analizowanej ustawy nowelizującej.

Właściciel będzie mógł usunąć drzewo z terenu nieruchomości, jeżeli we wskazanym wyżej terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Za datę wydania sprzeciwu będzie uznawany dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień wprowadzenia decyzji do systemu teleinformatycznego jeżeli decyzja zostanie wydana w formie dokumentu elektronicznego. W praktyce oznacza to, iż wnioskodawca po upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin powinien zaczekać jeszcze kilka dni potrzebnych na doręczenie decyzji w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, aby mieć pewność że może usunąć drzewo z nieruchomości. Rozwiązaniem przedmiotowego problemu, zapewniającym pewność sytuacji prawnej wnioskodawcy może być fakt, iż organ przed upływem wskazanego terminu będzie mógł wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłączy możliwość wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ administracji publicznej i będzie uprawniać wnioskodawcę do usunięcia drzewa.

Usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wymaganego ustawą zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ albo przed upływem terminu 14 dni od dnia dokonania oględzin, będzie skutkowało wymierzeniem przez organ administracji publicznej, tj. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej. Karę tę organ ustali w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa, jaka zostałaby naliczona gdyby usunięcie drzewa nie było od niej zwolnione z uwagi na brak obowiązku uzyskania zezwolenia na jego usunięcie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *