Program pomocy prawnej dla cudzoziemców

Z ogromną przyjemnością mamy okazję poinformować, że w 2019 r. podobnie jak w roku ubiegłym Kancelaria będzie zaangażowana w program udzielania pomocy prawnej cudzoziemcom przy Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. W ramach udzielanej cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, możliwe będzie uzyskanie przez nich wsparcia prawnego w sporządzaniu odwołań oraz zastępstwie w postępowaniu odwoławczym.

Przy okazji uczestnictwa w programie pragniemy zwrócić uwagę na niezwykle ważkie zagadnienie z nim związane, którym zajmował się ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. W drodze wyroku wydanego przez Trybunał w dniu 11 grudnia 2018 r. (skarga nr 59793/17) stwierdzone zostało, że pozbawienie przez straż graniczną możliwości złożenia przez czeczeńską rodzinę wniosku o udzielenie azylu na granicy litewsko-białoruskiej stanowiło naruszenie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Skarżący dowodzili przed Trybunałem, że uniemożliwienie złożenia wniosków o udzielenie azylu przez funkcjonariuszy straży granicznej stanowi naruszenie zakazu tortur oraz zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji, a także jej art. 13 ze względu na brak skutecznego środka odwoławczego od decyzji o odmowie zezwolenia na wjazd. Trybunał podzielił argumentację skarżących i potwierdził naruszenie art. 3 i art. 13 Konwencji.

Przywołany wyrok jest o tyle istotny, że analogiczne postępowanie toczy się wobec Polski ze skargi zarejestrowanej pod numerem 42902/17 dotyczącej wniosków skarżących o udzielenie im azylu, składanych na granicy polsko-białoruskiej w Terespolu. Doświadczenie Kancelarii zdobyte w toku świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom, wskazuje niestety na to, że Straż Graniczna w Polsce stosuje zbliżone praktyki do zakwestionowanych przez Trybunał w Strasburgu praktyk litewskich służb granicznych. Stanowisko wytykające nieprawidłowości w tym zakresie zajął również Rzecznik Praw Obywatelskich we wnioskach opublikowanych po przeprowadzonej na przejściu granicznym w Terespolu wizytacji.

Pomimo szeregu działań prawnych podejmowanych przez wiele podmiotów zaangażowanych w akcję pomocy prawnej dla cudzoziemców, Straż Graniczna w dalszym ciągu odmawia przyjmowania wniosków o udzielenie azylu od osób, które poszukują ochrony na terytorium RP. Jednocześnie służby te podnoszą, że działają w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dlatego też kierunek rozstrzygnięcia wskazanej wyżej sprawy ze skargi przeciwko Polsce, może zasadniczo wpłynąć na dotychczasową praktykę przyjmowania przez Straż Graniczną wniosków o udzielenie ochrony na terytorium RP.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *