Oświadczenie o statusie cudzoziemca w systemie S24

W drodze nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „Ustawa”), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. polski ustawodawca postanowił wprowadzić mechanizmy umożliwiające realizację przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na gruncie postępowania rejestrowego. Zgodnie z brzmieniem art. 19c Ustawy

  1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja obowiązku określonego w przywołanym przepisie nie nastręczała trudności w przypadku tradycyjnej, „papierowej” rejestracji spółki przy użyciu stosownych formularzy. O wiele bardziej problematyczne okazywało się przeprowadzenie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji spółek S24 i w jego ramach złożenie oświadczenia o statusie rezydenta lub cudzoziemca. Jeszcze do niedawna system ten nie przewidywał takiej możliwości. W rezultacie osoby  dokonujące rejestracji spółki w trybie S24 mogły natrafić na przeszkodę w postaci skierowanego przez sąd wezwania do złożenia przez wnioskodawcę osobnych, papierowych oświadczeń wymaganych przez znowelizowane przepisy Ustawy pod rygorem zwrotu wniosku.

Z korzyścią dla wszystkich osób pragnących korzystać z systemu S24 sytuacja uległa poprawie pod koniec ubiegłego roku. Na chwilę obecną wszystkie dodatkowe, dodawane przez wnioskodawcę dokumenty mogą być podpisywane przy użyciu profilu zaufanego. System S24 nie przewiduje oficjalnego wzorca oświadczenia o statusie cudzoziemca, w związku z czym wnioskodawca sam formułuje takie oświadczenie, wczytuje go przy użyciu interfejsu systemu w poczet załączanych dokumentów, a następnie możliwe jest opatrzenie go podpisem za pomocą EPUAP.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *