Zasiedzenie działki rolnej – możliwe również przez nierolnika

Od dnia 5 października 2023 r. nastąpiła zmiana przepisów i każda osoba może nabyć nieruchomość rolną w drodze zasiedzenia działki rolnej. Z tą datą uchylony został art. 172 § 3 Kodeksu cywilnego, który przewidywał, iż nabycie własności działki rolnej przez zasiedzenie było możliwe jedynie przez rolnika indywidualnego. Spełnienie tego warunku dla wielu osób stwarzało poważną barierę w zasiedzeniu gruntu. W myśl przepisów za rolnika indywidualnego uznawano bowiem osobę fizyczną, która była właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha) i posiadała kwalifikacje rolnicze. Ponadto co najmniej 5 lat zamieszkiwała gminę, na terenie której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadziła to gospodarstwo przez wskazany okres 5 lat osobiście. Obecnie te wymogi zostały zniesione.

Nowe przesłanki zasiedzenia działki rolnej

Tym samym jedyną przesłanką, którą powinna spełnić osoba starająca się o zasiedzenie działki rolnej, jest aktualnie posiadanie nieruchomości rolnej przez odpowiedni, a wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego okres. W przypadku posiadania nieruchomości w dobrej wierze będzie to 20 lat, natomiast w przypadku posiadania nieruchomości w złej wierze będzie to 30 lat.

Jak liczyć czas zasiedzenia działki rolnej

Bardzo ważną informacją jest to, że ustawodawca w sposób korzystny postanowił uregulować sytuację prawną posiadaczy nieruchomości rolnych (nie będących rolnikami), którzy do biegu terminów zasiedzenia mogą włączyć okres, przez który obowiązywały przepisy wyłączające możliwość zasiedzenia działek rolnych dla nie-rolników.  Do terminu zasiedzenia działki rolnej, posiadanej w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego, zalicza się czas posiadania przez nich nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Czy po zasiedzeniu działki rolnej trzeba na niej prowadzić gospodarstwo

Po zasiedzeniu nieruchomości rolnej nie ma obecnie potrzeby prowadzenia na niej gospodarstwa rolnego. Przypomnijmy, iż kodeks cywilny określa nieruchomości rolne jako nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Wprowadzone zmiany legislacyjne należy ocenić pozytywnie. W wielu przypadkach otworzy się dotychczas niedostępna możliwość uregulowania stanu prawnego nieruchomości rolnych.

Adwokaci SZ&P Adwokaci Szczurek Szewczyk-Stępień w Krakowie doradzają klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Nasze doradztwo dotyczy zarówno obrotu nieruchomościami, zasiedzenia nieruchomości, umów dzierżawy, najmu i innych związanych z nieruchomościami.  Adwokaci SZ&P Adwokaci Szczurek Szewczyk-Stępień prowadzą postępowania i spory sądowe dotyczące nieruchomości, w szczególności z zakresu obrotu nieruchomościami, zasiedzenia, podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z prawem nieruchomości, zachęcamy do kontaktu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *