Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką w trybie uproszczonym?

Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego przyniosła zasadnicze zmiany w sposobie przeprowadzania tzw. „upadłości konsumenckiej”. Zmiany objęły kwestie tak fundamentalne jak m.in.: sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, krąg podmiotów, które mogą dochodzić ogłoszenia upadłości konsumenckiej, rola sądu w całej procedurze czy przesłanki rzutujące na uwzględnienie lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W tym kontekście niezbędne jest podkreślenie, iż pomimo posiadania statusu konsumenta i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, procedura upadłościowa wcale nie musi się toczyć zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w drodze tzw. uproszczonego konsumenckiego postępowania upadłościowego. W myśl aktualnie obowiązującego stanu prawnego oddłużenie może się odbyć w ramach:

  1. uproszczonej procedury upadłościowej przewidzianej w tytule V, dziale II, która to procedura w znaczącej mierze została dotknięta ostatnią nowelizacją;
  2. przepisów ogólnych dotyczących, co do zasady, przedsiębiorców z możliwością wykorzystania także procedury przygotowanej likwidacji.

Domyślnym trybem postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w założeniu ustawodawcy, ma być procedura uproszczona. Jednak z uwagi na to, że nie jest to jedyny możliwy tryb procedowania kluczowe znaczenie ma znajomość i właściwe rozumienie przesłanek, które przesądzają o tym w jakiej procedurze odbędzie się proces oddłużenia. Dzięki temu możliwa będzie analiza sytuacji w jakiej znajduje się dany konsument i ocena jakie przepisy będą mogły znaleźć zastosowanie. Mianowicie postępowanie upadłościowe wobec konsumenta, będzie mogło być prowadzone na podstawie przepisów ogólnych, dotyczących co do zasady przedsiębiorców, jeżeli jest to uzasadnione:

– znacznym rozmiarem majątku dłużnika,

– znaczną liczbą wierzycieli lub

– innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

W kontekście tego na jakich zasadach i w myśl jakich przepisów będzie prowadzone postępowanie upadłościowe w danej sprawie istotny jest również moment, w którym zostanie o tym przesądzone. Znowelizowane przepisy przewidują, że co do zasady o prowadzeniu postępowania upadłościowego wobec konsumenta na zasadach ogólnych, sąd będzie przesądzał w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Niemniej możliwa jest również sytuacja, kiedy dopiero na późniejszym etapie, już po ogłoszeniu upadłości, sąd postanowi o prowadzeniu postępowania upadłościowego konsumenckiego według przepisów o przedsiębiorcach.

W rezultacie o tym jakie przepisy znajdą zastosowanie w konkretnej upadłości konsumenckiej przesądzać będzie dokonywana każdorazowo przez sąd ocena dotycząca majątku dłużnika, grona jego wierzycieli, a także innych okoliczności rzutujących na złożoność danej sprawy.

Jeżeli masz pytania związane z upadłością konsumencką lub potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu takiego postępowania, zespół Kancelarii udzieli Ci rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej. Skontaktuj się z nami!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *