Termin przedawnienia roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy

Przewidziana w Kodeksie Cywilnym instytucja odstąpienia od umowy stanowi mechanizm umożliwiający stronom zakończenie stosunku umownego ukształtowanego w drodze zawartej umowy i uwolnienie się na mocy jednostronnego oświadczenia od obowiązku realizacji umowy. Spośród występujących w obrocie cywilnoprawnym instrumentów służących zniesieniu skutków prawnych zawartej umowy, odstąpienie od umowy porównywalne jest z instytucją wypowiedzenia umowy. Wprawdzie zarówno wypowiedzenie […]