Bezpłatne konsultacje prawne

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet drogim Paniom życzymy wszystkiego co najpiękniejsze i wymarzone. Doceniamy Wasz nieoceniony wkład w rozwój zawodowy, dbałość o domowe ognisko i dobro najbliższych, determinację i wytrwałość w dążeniu do obranych celów oraz przyjacielską pomoc. Z tego powodu chcemy zaoferować Wam to, na czym znamy się najlepiej. W dniach 8-9 marca […]

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Jedną z zasadniczych zmian jakie zostały wprowadzone w drodze ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego był obowiązek zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Kreując ten obowiązek ustawa określiła zarówno jakie elementy powinny znaleźć się w treści tej umowy, jak również jej formę, co ma służyć ochronie […]

Informational obligations imposed on the developer

On 29 April 2012, the Act on the protection of the rights of a buyer of an apartment or a one-family house (Journal of Laws of 2011 No. 232, item 1377), commonly referred to as the developer act (hereinafter referred to as the „Act”) entered into force. The purpose of its adoption was to establish, […]

Obowiązki informacyjne dewelopera

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232, poz. 1377), zwana powszechnie ustawą deweloperską (dalej jako: „ustawa”). Celem przyświecającym jej uchwaleniu było ustanowienie w polskim porządku prawnym mechanizmów służącym ochronie osoby nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który występuje w […]

Acquisition of real estate in Poland by foreigners

Legal provisions concerning the subject of acquiring immovable properties by foreigners in Poland are stipulated in the act titled Immovable Properties Acquisition by Foreigners Act, hereafter “the bill”. Over the last couple of years the matter of acquisition of real estate by foreigners was significantly altered and became more liberal due to the changes in […]

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Tematyka obrotu polskimi nieruchomościami na rzecz podmiotów zagranicznych została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie, iż zakresem regulacji ustawy objęte są wszelkie sposoby nabycia własności nieruchomości, pod […]

Kiedy sąd może oddalić powództwo o rozwód?

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków ma prawo do rozwodu, jeśli  w związku małżeńskim nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zerwanie wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych łączących partnerów. Pomimo spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, sąd może jednak oddalić pozew o rozwód i odmówić rozwiązania małżeństwa. Należy rozróżnić dwie […]

Wpływ wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na bieg terminu przedawnienia

Przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące w tytule VI kwestie przedawnienia roszczeń przewidują, że bieg przedawnienia może w określonych sytuacjach ulec przerwaniu. W myśl art. 123 § 1 pkt 1) k.c. bieg przedawnienia ulega przerwaniu w wyniku każdej czynności dokonanej przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem […]

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

W ostatnim czasie wiele mówiło się o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a konkretnie tych jej przepisów, które regulują możliwość wycinki drzew. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano daleko idącej liberalizacji istniejącej dotychczas regulacji, w szczególności w zakresie możliwości usuwania drzew bez uprzedniego uzyskania zezwolenia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Po przeszło pół roku obowiązywania […]

Właściwość sądu w sprawach roszczeń o zwrot spełnionego świadczenia po odstąpieniu od umowy

W ramach dzisiejszych rozważań pozostaniemy w temacie poprzedniego wpisu, poświęconego konsekwencjom odstąpienia od zawartej umowy. Tym razem pragniemy przybliżyć sposób, w jaki odstąpienie od umowy oddziałuje na właściwość przemienną sądu. W myśl generalnej reguły normującej kwestie właściwości miejscowej, określonej w art. 27 § 1 k.p.c., powództwo jest wytaczane przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu […]