Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom

W poprzednim wpisie informowaliśmy o zmianie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń. Tym razem analizujemy kolejne nowe rozwiązanie wynikające z nowelizacji, jakim jest brak możliwości domagania się przez wierzyciela zaspokojenia przedawnionego roszczenia, przysługującego mu przeciwko konsumentowi. Dotychczas wierzyciel mógł bez ograniczeń dochodzić zapłaty zobowiązań, nawet tych przedawnionych, z tym zastrzeżeniem, że skuteczne podniesienie przez […]

Nowe terminy przedawnienia roszczeń cywilnych

Przedawnienie roszczeń to zagadnienie niebywale istotne zarówno z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela jak i dłużnika.  Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić od jego zaspokojenia. W praktyce oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może po prostu odmówić zapłaty swojego zobowiązania na rzecz wierzyciela, […]

Developer`s agreement content

            One of the most essential changes that was introduced by the Act on the protection of the rights of a buyer of an apartment or a one-family house (Journal of Laws of 2011 No. 232, item 1377) – hereinafter referred to as the „Act” is the obligation to conclude […]

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Istotnym uprawnieniem przyznanym nabywcy przez ustawę, umożliwiającym mu kształtowanie stosunku prawnego nawiązanego w drodze umowy deweloperskiej pomiędzy nim a deweloperem, jest wspomniane już odstąpienie od umowy. W następstwie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, umowa taka uważana jest za niezawartą natomiast strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co dotychczas świadczyły. Korzystając z możliwości odstąpienia […]

Bezpłatne konsultacje prawne

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet drogim Paniom życzymy wszystkiego co najpiękniejsze i wymarzone. Doceniamy Wasz nieoceniony wkład w rozwój zawodowy, dbałość o domowe ognisko i dobro najbliższych, determinację i wytrwałość w dążeniu do obranych celów oraz przyjacielską pomoc. Z tego powodu chcemy zaoferować Wam to, na czym znamy się najlepiej. W dniach 8-9 marca […]

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Jedną z zasadniczych zmian jakie zostały wprowadzone w drodze ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego był obowiązek zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Kreując ten obowiązek ustawa określiła zarówno jakie elementy powinny znaleźć się w treści tej umowy, jak również jej formę, co ma służyć ochronie […]

Informational obligations imposed on the developer

On 29 April 2012, the Act on the protection of the rights of a buyer of an apartment or a one-family house (Journal of Laws of 2011 No. 232, item 1377), commonly referred to as the developer act (hereinafter referred to as the „Act”) entered into force. The purpose of its adoption was to establish, […]

Obowiązki informacyjne dewelopera

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232, poz. 1377), zwana powszechnie ustawą deweloperską (dalej jako: „ustawa”). Celem przyświecającym jej uchwaleniu było ustanowienie w polskim porządku prawnym mechanizmów służącym ochronie osoby nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który występuje w […]

Acquisition of real estate in Poland by foreigners

Legal provisions concerning the subject of acquiring immovable properties by foreigners in Poland are stipulated in the act titled Immovable Properties Acquisition by Foreigners Act, hereafter “the bill”. Over the last couple of years the matter of acquisition of real estate by foreigners was significantly altered and became more liberal due to the changes in […]

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Tematyka obrotu polskimi nieruchomościami na rzecz podmiotów zagranicznych została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie, iż zakresem regulacji ustawy objęte są wszelkie sposoby nabycia własności nieruchomości, pod […]