Obowiązki informacyjne dewelopera

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232, poz. 1377), zwana powszechnie ustawą deweloperską (dalej jako: „ustawa”). Celem przyświecającym jej uchwaleniu było ustanowienie w polskim porządku prawnym mechanizmów służącym ochronie osoby nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który występuje w […]

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Tematyka obrotu polskimi nieruchomościami na rzecz podmiotów zagranicznych została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie, iż zakresem regulacji ustawy objęte są wszelkie sposoby nabycia własności nieruchomości, pod […]

Kiedy sąd może oddalić powództwo o rozwód?

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków ma prawo do rozwodu, jeśli  w związku małżeńskim nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zerwanie wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych łączących partnerów. Pomimo spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, sąd może jednak oddalić pozew o rozwód i odmówić rozwiązania małżeństwa. Należy rozróżnić dwie […]

Wpływ wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na bieg terminu przedawnienia

Przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące w tytule VI kwestie przedawnienia roszczeń przewidują, że bieg przedawnienia może w określonych sytuacjach ulec przerwaniu. W myśl art. 123 § 1 pkt 1) k.c. bieg przedawnienia ulega przerwaniu w wyniku każdej czynności dokonanej przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem […]

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

W ostatnim czasie wiele mówiło się o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a konkretnie tych jej przepisów, które regulują możliwość wycinki drzew. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano daleko idącej liberalizacji istniejącej dotychczas regulacji, w szczególności w zakresie możliwości usuwania drzew bez uprzedniego uzyskania zezwolenia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Po przeszło pół roku obowiązywania […]

Właściwość sądu w sprawach roszczeń o zwrot spełnionego świadczenia po odstąpieniu od umowy

W ramach dzisiejszych rozważań pozostaniemy w temacie poprzedniego wpisu, poświęconego konsekwencjom odstąpienia od zawartej umowy. Tym razem pragniemy przybliżyć sposób, w jaki odstąpienie od umowy oddziałuje na właściwość przemienną sądu. W myśl generalnej reguły normującej kwestie właściwości miejscowej, określonej w art. 27 § 1 k.p.c., powództwo jest wytaczane przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu […]

Termin przedawnienia roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy

Przewidziana w Kodeksie Cywilnym instytucja odstąpienia od umowy stanowi mechanizm umożliwiający stronom zakończenie stosunku umownego ukształtowanego w drodze zawartej umowy i uwolnienie się na mocy jednostronnego oświadczenia od obowiązku realizacji umowy. Spośród występujących w obrocie cywilnoprawnym instrumentów służących zniesieniu skutków prawnych zawartej umowy, odstąpienie od umowy porównywalne jest z instytucją wypowiedzenia umowy. Wprawdzie zarówno wypowiedzenie […]